ПРЕТСТАВУВАЊЕ
 061980a4c9bf4fd1bb15540a41846d57

Здружението на правниците на Република СевернаМакедонија (во натамошниот текст: Здружение) е основано на основачкото собрание, одржано на 6 март 1968 година, како Здружение на друштвата на правниците од стопанството на Македонија и е запишано во Регистарот на републичките здруженија на граѓани под број УПI бр.12-275/1-68.

На Собранието на Здружението, одржано 25 октомври 1991 година, Здружението, со измени во Статутот, продолжи да работи како Здружение на правниците од стопанството на Македонија. На Собранието одржано 20 октомври 2006 година, Здружението, на барање на членовите, го промени името и продолжи да работи како Здружение на правници на Република Северна Македонија.

Здружението е организација на граѓани во која доброволно се здружуваат правниците од Република Северна Макдеонија со цел да ги остваруваат, задоволуваат и заштитуваат своите стручни и други интереси и организирано да дејствуваат и помагаат во остварувањето на Република Македонија како правна држава во која владее правото и во која се почитуваат и остваруваат меѓународните стандарди во различните сфери на живеењето и работењето.

Согласно Статутот Здружението ја има следната внатрешна организација:

 • Претседател,
 • Собрание (го сочинуваат сите членови)
 • Управен одбор
 • Надзорен одбор

Цели на Здружението

Правниците се здружуваат во Здружението со цел преку неговите активности и делувања:

 • да се обезбедува размена на информации меѓу правниците во државава за начинот на имплементацијата на законите, практиката и професионалната одговорност во практикувањето на правото;
 • да се промовираат информации и да се разменуваат информации меѓу членовите за начинот на остварувањето на нивните професионални ангажмани, за одредени потешкотии и за добивање поддршка во остварувањето на човековите права;
 • да добиваат информации за правници од други земји – членки на партнерски асоцијации на Здружението;
 • да бидат вклучувани во работата на органите, работните тела, секциите и другите форми на работа на Здружението и преку своите членови да учествуваат преку свои членови во јавни дебати, дискусии и расправи по одредени правни прашања;
 • во рамките на Здружението, преку едукација да ги усовршуваат своите стручни знаења од областа на правото и на општата правна доктрина;
 • да ја изградуваат и надградуваат правната свест и логика, а со тоа да се прилагодат на потребите на времето;
 • да добиваат информации за правото на Европската унија и други меѓународни организации со чие делување се создава и гради меѓународниот поредок и правилата на однесување во сферата на бизнисот, човековите права и граѓанскиот сектор;
 • да се промовираат принципите и целите на Обединетите нации, посебно оние од областа на правото;
 • да покренуваат соодветни иницијативи за донесување нови прописи или решенија со цел усогласување на постојното законодавство со меѓународното и со правото на Европската Унија;
 • да влијаат и да промовираат владеење на правото, развој на демократијата и на демократските принципи и почитување на човековите права;
 • преку заедничко проучување на судската практика и други практични проблеми, да се усвојат и промовираат усогласени правни ставови, мислења и правни стандарди во одредени подрачја на правото;
 • организирано да делуваат во изградбата и доградбата на правниот и политичкиот систем и
 • со своето зголемено знаење и усовршување да дадат придонес во почитувањето и правилното толкување и примената на правната регулатива, со што ќе се придонесува кон владеењето на правото и правната држава.

Здружението ја поттикнува, ја координира и ја насочува активноста на правниците во функција на зголемување и збогатување на нивните стручни знаења, на усовршувањето во работата, а негова цел е и да овозможи преку здружено делување и остварување на заедничкиот интерес, неговите членови да делуваат во изградбата, доградбата или менувањето на правниот и политичкиот систем на земјата и кон прилагодување на промените што ги носи времето, а сето тоа како резултат на членство на нашата држава во Европската унија.

Здружението е форум на кој се покренуваат актуелни проблеми од областа на правото, по кои се води расправа и се заземаат ставови што се од значење за владеење на правото и за успешно вршење на правната професија.

Здружението е и форум за отворени дијалози што се фокусираат на прашања од заеднички интерес за членовите на Здружението и на граѓанското општество.

Сите форми преку кои се одвива работата на Здружението целосно се насочени кон остварување на човековите права, како темелна основа и вредност на македонското општество. Токму затоа Здружението организира посебни едукативни програми преку кои се оспособуваат членовите и другите граѓани за стандардите на човековите права и слободи, за начините и можностите за нивно остварување, како и за можностите за заштита пред надлежните органи во земјава и пред меѓународните судови и институции.

Дејности на Здружението

Во остварувањето на целите од член 6 и 7 на актуелниот Статут на Здружението:

 • ги претставува и застапува заедничките интереси на членовите пред надлежните органи и организации во земјава и во странство;
 • се грижи за стручно усовршување на правниците во областа на националното и меѓународното право;
 • работи на подигање на правната свест, односно на правната етика;
 • им овозможува пристап и им испраќа информации кои се содржани во базата на информации на Здружението за правото на Европската унија и за прописи на други земји;
 • преку интернет истражува и прибира информации од областа на правото;
 • преведува закони, подзаконски акти и други материјали на јазици кои се од интерес на членовите на Здружението;
 • ги информира своите членови за регулативата во Република Северна Македонија;
 • соработува со образовни установи, стручни здруженија, асоцијации и други организациии и институции во земјата и во странство поврзани на кој било начин со правото и со правната професија, преку потпишување меморандуми за соработка, заедничко организирање на настани, меѓусебно вкрстено ченство  и слично;
 • организира самостојно или заеднички со други организации, здруженија, трговски друштва или други правни лица конференции, стручни собири, стручни советувања, семинари, работилници, обуки, предавања и други облици и форми на заедничка работа и едукации заради развивање и усовршување на правната теорија и практика;
 • издава соодветни сертификати и потврди на учесниците на стручните средби, советувања, семинари и другите форми преку кои ги врши своите активности
 • презема различни активности за промоција и заштита на независноста на правната професија;
 • подготвува неофицијални пречистени (консолидирани) текстови на закони на Република Северна Македонија што се корисни за вршењето на правната професија;
 • го издава стручното списание ПРАВНИК и изданието за теорија и практика на правото – ДЕЛОВНО ПРАВО;
 • издава други публикации од областа на правото и економијата со научни и стручни трудови кои се од интерес за правната професија;
 • објавува коментари на прописи што се од особен интерес за вршењето на правната професија
 • поттикнува млади правници да го надрадуваат своето заење преку зачленување во Здружението;
 • дава правна помош, согласно со пропис со кој се уредува правната помош и
 • врши други работи кои го помагаат остварувањето на личните и заедничките интереси на правниците заради остварување на целите на здружувањето, а кои не се во спротивност со Уставот и законите.


Етички стандарди за професионално однесување

Членовите на Здружението се должни да ги почитуваат и да се придржуваат до највисоките етички стандарди за професионално однесување во правната професија.

Секој пријавен случај на непочитување на етичките стандарди за професионално однесување во правната професија повлекува одговорност на членот на Здружението, за што одлучува посебна комисија за следење на примена на етичките стандарди.

 Внатрешна организација и форми на работа и на дејствување на Здружението

Во својот состав Здружението може да има ограноци, како негови внатрешни организациони облици, кои ги обединуваат правниците од соодветна општина.

Ограноците ќе помагаат Здружението поуспешно да ги остварува целите на здружувањето и своите задачи, а ќе помагаат и во развојот на локалната самоуправа.

За основање огранок, одлука донесува УО, на предлог на Претседателот.

УО може да формира работни тела, комисии, секции, центри и други организациони форми на делување од редот на своите членови и од други лица, истакнати стручњаци од практиката..

Изданија

Во рамките на своите  редовни активности Здружението ги издава следните публикации:

 • Стручното списание ПРАВНИК, месечен магазин кој излегува континуирано од мај 1992 година до денес

Покрај редовните изданија, Здружението повремено публикува и други изданија како брошури, водичи, прирачници и други публикации значајни за членовите на Здружението и пошироката јавност.

Членство во меѓународни организации и асоцијации

Здружението на правници на Република Македонија е членка на:

 • IBA – Меѓународна Правна Асоцијација;
 • ECLA (Европска Асоцијација на правниците во компаниите или внатрешни советници)
 • ILAC ( Меѓународен Конзорциум за правна помош)
 
 
 
Twitter
Visit Us
Follow Me
INSTAGRAM