ПРЕТСЕДАТЕЛ

Здружението го претставува и застапува Претседателот на Здружението. Има мандат од 4 години со можност за повторен избор. Претседателот по функција е член на Управниот одбор и негов претседател.

Претседател на Здружението на правниците на Република Македонија е Д-р Тито Беличанец.

види ги одлуките за избор

 

 

Contact Information

 
 
Twitter
Visit Us
Follow Me
INSTAGRAM