СЕКЦИИ

Своите едукативни програми за практична примена на правото Здружението ги реализира преку 12 секции во скоро сите области на правото.

ФОРМИРАН СТО ИНФОРМАТИВЕН И ТРЕНИНГ ЦЕНТАР

На седницата на Управен одбор на Здружението на правници на РM одржана на 11 јули, 2006 година, како посебна форма на работа на Здружението беше формиран СТО Информативниот и тренинг центар

НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ТРГОВСКО ПРАВО (NICCL)

Националниот информативен центар работи и функционира како посебна форма на делување на Здружението на правниците на Република Македонија.

СЕРВИС ЗА МЕДИЈАЦИЈА

Сервисот за посредување ќе им помага на заинтересираните членови на Здружението и пошироката јавност да ги решаваат споровите користејќи го посредувањето како алтернативен начин на решавање на споровите…

КЛУБ НА ПРАВНИЦИ

Во 2002 година беше етаблиран Клуб на Правници кој функционира како посебна форма на делување на Здружението каде членовите и колегите правници имаат можност да се дружат и да разменуваат искуства од својата правна практика

 
 
 
Twitter
Visit Us
Follow Me
INSTAGRAM