Почитувани членови,

Ве известуваме дека Годишното собрание на Здружението на правници на РМ ќе се одржи на 28.2 (вторник) во 17 часот во салата на ННС на Правниот факултет „Јустинијан Први“ со следниот

 

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Усвојување на Извештај за работа на Здружение на правниците на РМ за 2016 година
  2. Усвојување на Финансиски извештај за работа на Здружение на правниците на РМ за 2016 година
  3. Донесување на Програма за работа на Здружение на правниците на РМ за 2017 година
  4. Донесување на Финансиски план на Здружението на правниците на РМ за 2017 година
  5. Избор на претседател на Здружение на правници на РМ
  6. Донесување на одлука за намалување на бројот на членови и избор на членови на Управниот одбор
  7. Избор на членови на Надзорниот одбор
  8. Разно

 

 

 

Share This

 
 
 
 
Twitter
Visit Us
Follow Me
INSTAGRAM