ЕДНОДНЕВНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА: „ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ ВО ПРАКТИЧНАТА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ И РЕФОРМИ НА ИНСОЛВЕТНОТО ЗАКОНОДАВСТВО“

ЕДНОДНЕВНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА: „ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ ВО ПРАКТИЧНАТА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ И РЕФОРМИ НА ИНСОЛВЕТНОТО ЗАКОНОДАВСТВО“ 12.02.2018 година, х.Солун, Скопје Овде можете да...