ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

Извршниот директор го назначува Управниот одбор на Здружението.
Со одлуката за назначување се определуваат правата и обврските, вклучувајќи ги и правата и обврските во правниот промет со трети лица.
Правата и обврските од работен однос, Извршниот директор ги остварува во Здружението.

Извршен директор на Здружението е
Д-р Даница Миладинова

 

Contact Information

 
 
Twitter
Visit Us
Follow Me
INSTAGRAM