ЕДНОДНЕВНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА

“ПРЕТПОСТАВКИ ЗА ЕФЕКТИВНО ОДАНОЧУВАЊЕ НА АВТОРСКИТЕ ДОГОВОРИ, ДОГОВОРИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОВРЕМЕНИ РАБОТИ И ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ДОБИВКА“ …ПОСЕБЕН ФОКУС НА РЕГУЛАТИВАТА ШТО ЌЕ ПОЧНЕ...