Korica-Vodic za menadzeri-final
Водич

Водич -Собрание на Акционери
Водич -Управување со ДОО
Водич за големи зделки
Водич -Собир на содружници
Водич -Зголемување и намалу. на основ. главнина кај ДОО
Водич -Статут на АД
Водич за управување со акционерско друштво
Водич -Кумулативно гласање
Водич -Правата како влог
Водич за акции, обврзници и фин.деривати
Водич -Зголемување и намал. на основ.главнина кај AD
Водич за одговорноста на акционерите и содружниците
Водич -Тајно друштво
Водич -Договор за ДОО
Водич -Заштита на правата на малцинските акционери
Водич – менаџерски договори
Водич за присоединување,спојување
Водич -Усогласување на статитот на АД со новио ЗТД
Водич – Застапување и прокура
Водич – Ништовност и побивање на одлука на собрание
Водич -Правен режим на странските вложувања
Водич -Преобразба на друштво од една во друга форма
Водич – Корпоративно управување
Водич за менаџери и доверители
Водич за стечај
Водич алтернативни финансирања

 
 
 
Twitter
Visit Us
Follow Me
INSTAGRAM